Μάρτυρες του Ιεχωβά: Οι κατ' εξοχήν σύγχρονοι ψευδοπροφήτες

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι οι ψευδοπροφητείες που κατά καιρούς έχει κάνει η Εταιρεία «Σκοπιά», η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα στηρίξουμε τους ισχυρισμούς μας παραθέτοντας από τα ίδια τα έντυπα της Εταιρείας, τα οποία μάλιστα σήμερα είναι δυσεύρετα για λόγους που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Το ότι είναι δυσεύρετα οφείλεται στην ίδια την Εταιρεία «Σκοπιά», η οποία φροντίζει να μην έχουν πρόσβαση σ' αυτά οι οπαδοί της, διότι οι έχοντες κριτική σκέψη βλέποντας τις ψευδοπροφητείες της, θα την εγκαταλείψουν.

1. Οι ψευδοπροφήτες που πλανούν τον λαό

Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι πάντοτε, τόσο από τους χρόνους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης όσο και σήμερα θα υπάρχουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι.

Ανοίγουμε την Αγία Γραφή στην Α' επιστολή του αποστόλου Ιωάννη στο 4ο κεφάλαιο από τον πρώτο στίχο και διαβάζουμε: «Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον». Βλέπουμε πως υπήρχαν από την εποχή του αποστόλου οι αληθινοί προφήτες, αλλά και οι ψευδοπροφήτες.

Ομοίως και στην Β' Καθολική Επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει: «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν·».

Τα ίδια επαναλαμβάνει η Αγία Γραφή πολλές φορές. Ας πάμε στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο στίχο 15 και 16 όπου διαβάζουμε τα εξής: «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. 16 Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς».

Είναι λοιπόν η Αγία Γραφή πολύ σαφής και κατηγορηματική στην καταδίκη της όσον αφορά στους ψευδοπροφήτες.

Το πρόβλημα των ψευδοπροφητών δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Παρατηρούμε ότι και στον «κατά σάρκα» Ισραήλ, δηλαδή στην εκκλησία του Ισραήλ υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα. Όπως υπήρχαν προφήτες και ψευδοπροφήτες στη Χριστιανική Εκκλησία, έτσι κοντά στους προφήτες της εκκλησίας του Ισραήλ υπήρχαν και ψευδοπροφήτες.

Ας διαβάσουμε από τον προφήτη Ιεζεκιήλ, να δούμε τι ακριβώς λέγει ο Κύριος για τους ψευδοπροφήτες του Ισραήλ: «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγων:

2 Υιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί τους προφήτας του Ισραήλ τους προφητεύοντας και ειπέ προς τους προφητεύοντας εξ ιδίας αυτών καρδίας, Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. 3 Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ουαί εις τους προφήτας τους μωρούς, τους περιπατούντας οπίσω του πνεύματος αυτών, και δεν είδον ουδεμίαν όρασιν. 4 Ισραήλ, οι προφήταί σου είναι ως αι αλώπεκες εν ταις ερήμοις. 5 Δεν ανέβητε εις τας χαλάστρας ουδέ ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, διά να σταθή εν τη μάχη την ημέραν του Κυρίου. 6 Είδον ματαιότητας και μαντείας ψευδείς, αίτινες λέγουσιν, Ο Κύριος λέγει· και ο Κύριος δεν απέστειλεν αυτούς· και έκαμον τους ανθρώπους να ελπίζωσιν ότι ο λόγος αυτών ήθελε πληρωθή. 7 Δεν είδετε οράσεις ματαίας και ελαλήσατε μαντείας ψευδείς και λέγετε, Ο Κύριος είπεν, ενώ εγώ δεν ελάλησα; 8 Όθεν ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Επειδή ελαλήσατε ματαιότητας και είδετε ψεύδη, δια τούτο, ιδού, εγώ είμαι εναντίον σας, λέγει Κύριος ο Θεός. 9 Και η χειρ μου θέλει είσθαι επί τους προφήτας τους βλέποντας ματαιότητας και μαντεύοντας ψεύδη· [Ιεζεκ.13:1-9]. Αυτή είναι η προειδοποίηση που κάνει ο Θεός για τους κατά σάρκα Ισραηλίτες.


http://www.oodegr.com/paratir/psevdop/anastasakis_1a.htm#a

0 Comments:

Post a Comment